Spassk

Spassk
Bednodemyanovskoye, Bolgar, Spassk-Ryazan

zemepisných názvov sveta: Toponymic slovníka. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.