Einar Hille


(Hille, Einar)
(1894-1980), americký matematik. Narodený 28. júna 1894 v New Yorku. Hilleova mládež sa konala vo Švédsku, kde obhájil doktorandskú dizertačnú prácu na univerzite v Štokholme v roku 1918. Pokračoval v štúdiu na Harvardskej univerzite, ako aj na univerzitách v Kodani a Göttingene. Učil matematiku v Štokholme a Harvarde. Od roku 1922 pracoval na Princetonskej univerzite, v roku 1933 sa stal profesorom matematiky na univerzite Yale. V roku 1953 bol zvolený za člena Národnej akadémie vied Spojených štátov. Hlavné diela Hilleho sú venované funkčnej analýze. Osobitný záujem sa preukázala lineárna druhého rádu diferenciálnej rovnice, integrálne rovnice, séria Dirichlet a Fourierovej transformácie Fourierova a Laplace a analytické pologrúp. Hill zomrel v La Jolla (CA). 12. februára 1980.
Referencie
E. Hille a R. Phillips, Funkčná analýza a polotovary. M., 1962

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.