Katonova porekadlá


(latinčina Dicta Catonis) ,
zbierka latinských prísloví, ktorá zhrnula rímsku svetskú múdrosť. Zbierka, ktorá vznikla pravdepodobne v 2. alebo 3. stor. n. e. , pozostáva z predslovu, 56 krátkych slov v próze a 144 zo šesťmesačného disticha. Autor zbierky nie je zriadený, jeho odkaz sa najprv stretol krátko pred rokom 375 nl. e. Vo všetkých rukopisoch zbierky (od začiatku 9. storočia) sa práca pripisuje Cato staršiemu. Zbierka zohrávala dôležitú úlohu v dejinách vzdelávania a literatúry, pretože bola široko používaná ako učebnica latinského jazyka a antológia moralizujúceho obsahu v európskych školách zo 7. až 18. storočia. Často sa to spomínajú a citujú spisovatelia z rôznych krajín, napríklad Alcuin a Alfred Veľký, Chaucer a Cervantes. Existovalo veľa stredovekých prekladov zbierky do európskych jazykov.
LITERATÚRA
Dionysius Cato. Morálne distichi. - Bulletin starovekej histórie, 1981, č. 4

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.